سوختیم و ساختیم...آخرش بریدیم...

شنبه 6 خرداد 1391 04:29 بعد از ظهرنویسنده : ع نقطه ف

 
بریدن می دانی یعنی چه؟
بریدن از...